Ha ér­zé­keny a sze­med vagy Xt­re­me Las­hes mű­szem­pil­lá­i­dat iga­zán hosszan sze­ret­néd él­vez­ni, ra­gasz­kodj az Xt­re­me Las­hes mi­nő­ség­hez. Szem­ápo­ló ill. smink ter­mé­ke­in­ket több éves ku­ta­tó­mun­ká­val fej­lesz­tet­tük ki annak ér­de­ké­ben, hogy a leg­táp­lá­lóbb ha­tó­anya­go­kat fel­hasz­nál­va, leg­ma­ga­sabb mi­nő­sé­get tud­junk ga­ran­tál­ni: a szem­pil­la­nö­vesz­tő szem­pil­la­spi­rál­ban B-vi­ta­min, a szem­ce­ru­zá­ban an­ti­oxi­dáns E-vi­ta­min, az Amp­li­feye-ban erő­sí­tő és hul­lás ellen ar­gi­nin, az arc­kré­mek­ben kol­la­gén, hia­lu­ron­sav táp­lál. A krémek és smink ter­mé­kek mű­szem­pil­la mel­lett is hasz­nál­ha­tó­ak, de ha még nincs Xt­re­me Las­hes 3D szem­pil­lád, akkor is bát­ran alkalmazhatod ter­mé­ke­in­ket.

Sminkszerek

Ápolási termékek

Kiegészítők Xtreme Lashes

Ápold! gyógynövény alapú ápolószerek

Fokozd! tartós sminkszerek akár érzékeny szeműeknek is

Kiegészítők