A folyamat természetesen fájdalommentes!

Az XTREME LASHES® szempilla hosszabbítás menete:
A ke­ze­lés során az XT­RE­ME LAS­HES sty­lis­tod, szem-, arc­for­mád és ka­rak­te­red­nek meg­fe­le­lő­en ki­vá­laszt­ja a meg­fe­le­lő műszem­pil­lá­kat.

Ez­után a koz­me­ti­kai ágyon fekve mély­tisz­tí­tást végez a sze­me­den.

Majd fel­he­lye­zi a hia­lu­ron­sa­vas szem­kör­nyék­ápo­ló gél­ta­paszt az alsó pil­la­sor vé­del­me és a bőr táp­lá­lá­sa ér­de­ké­ben.

Az XT­RE­ME LAS­HES® tar­tós műszem­pil­la hosszab­bí­tás során a ma­ga­san kép­zett szem­pil­la sty­list min­den arra al­kal­mas szem­pil­lá­ra egy szin­te­ti­kus XT­RE­ME LAS­HES szem­pil­lát ra­gaszt (össze­sen kb. 120-200 szem­pil­lát!). A ke­ze­lés fáj­da­lom­men­tes, sokan köz­ben el is al­sza­nak és egy gyö­nyö­rű pil­la­sor­ral éb­red­nek.